دست از طلب ندارم

۱۵ مطلب در دی ۱۳۹۵ ثبت شده است

ای دلبر ما، مباش بی دل بر ما

یک دلبر ما، به که دو صد دل بر ما


نه دل بر ما نه دلبر اندر بر ما

یا دل بر ما فرست یا دلبر ما


ابوسعید ابوالخیر

پشمینه پوش تند خو کاز عشق نشنیدست بو
از مستی اش رمزی بگو تا ترک هشیاری کند

حافظ

یک چند پشیمان شدم از رندی و مستی

عمریست پشیمان ز پشیمانی خویشم


سید علی حسینی خامنه ای

دل اندر حسن لیلی بند و کار عشق مجنون کن

که عاشق را زیان دارد مقالات خردمندی


حافظ

علم نبود غیر علم عاشقی

ما بقی تلبیس ابلیس شقی


مولانا بلخی

سجاده نشین با وقاری بودم

بازیچه ی کودکان کویم کردی


سعدی

من مشکلم با بوسه هایت حل نخواهد شد
چندی است در سر فکر جنگی تن به تن دارم

ایها القوم الذی فی المدرسه

کلما حصلتموه الوسوسه
شیخ بهایی

بشوی اوراق اگر هم درس مایی

که درس عشق در دفتر نباشد

ﻓﻲ ﻭﻃﻨﻲ
ﺗﻜﺘﺐ ﺍﻟﺮﺳﺎﺋﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺮ
ﻭ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﻠﻘﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺮ
ﻭ ﻳﻮﻟﺪ ﺍﻟﻌﺸﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺮ
ﻭ ﻳﻘﻊ ﺍﻟﻔﺮﺍﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺮ
ﻭ ﺗﻬﺮﻕ ﺍﻟﺪﻣﻮﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺮ
ﻓﻘﻂ ﻧﻤﻮﺕ ﺟﻬﺮﺍً !

ﺩﺭ ﻣﻴﻬﻨﻢ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﺩﺭ ﺧﻔﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﻰ ﺷﻮﻧﺪ

ﻭ ﺩﻳﺪﺍﺭ ﺩﺭ ﺧﻔﺎ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﻰ ﮔﻴﺮﺩ

ﻭ ﻋﺸﻖ ﺩﺭ ﺧﻔﺎ ﺯﺍﺩﻩ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ

ﻭ ﺍﺷﮑﻬﺎ ﺩﺭ ﺧﻔﺎ ﺟﺎﺭﻯ ﻣﻰ ﺷﻮﻧﺪ ...

ﻓﻘﻂ ﺁﺷﻜﺎﺭﺍ ﻣﻰ ﻣﻴﺮﻳﻢ !


ﻏﺴﺎﻥ ﺣﻤﺪﺍﻥ