دست از طلب ندارم

۶ مطلب در اسفند ۱۳۹۶ ثبت شده است

  مردم ز رشک، چند ببینم که جام می / لب بر لبت گذارد و قالب تهی کند؟
  تو هم در آینه حیران حسن خویشتنی
زمانه ای ست که هر کس به خود گرفتار است
  نمی خواهم که در چشمم نشینی
که آنجا هم میان مردمان است

سخن دراز کشیدیم و همچنان باقیست

که ذکر دوست نیارد به هیچ گونه ملال

سعدی

در طریقت هر چه پیش سالک آید خیر اوست

در صراط مستقیم ای دل کسی گمراه نیست

حضرتِ حافظِ جان

اجرای خصوصی شجریان با بیگجه خانی

عروسی نسرین شجریان

۱۷ فروردین ۶۵

بیات ترک

زاهد ظاهرپرست از حال ما آگاه نیست

در حق ما هر چه گوید جای هیچ اکراه نیست

(حضرتِ حافظِ جان)