دست از طلب ندارم

۱ مطلب با موضوع «کلاسیک :: خیام» ثبت شده است

بر رهگذرم هزار جا دام نهی

گویی که بگیرمت اگر گام نهی 

یک ذره ز حکم تو جهان خالی نیست

حکمی تو کنی و عاصی ام نام نهی

خیام