دست از طلب ندارم

۲ مطلب با موضوع «کلاسیک :: سعدی» ثبت شده است

گفتم لب تو را: که دل من تو برده‌ای!

گفتا: کدام دل؟ چه نشان؟ کی؟ کجا؟ که برد؟


سعدی

سخن دراز کشیدیم و همچنان باقیست

که ذکر دوست نیارد به هیچ گونه ملال

سعدی